Granöns Vägförening

Föreningens ändamål är att verka för att medlemmarnas intressen tillvaratas och att området utvecklas så att det förblir ett attraktivt område med bibehållet värde.

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter, samtliga ägare av fastigheter i området. Mandattiden för styrelen är två år och för supplenater ett år.

 

Nuvarande styrelsemedlemmar är:

Fredrik Hopfgarten Ordförande

Bertil Ågren Kassör

Kerstin Wexell Sekreterare

Lars Lundqvist Ledamot

Anders Björklund Ledamot

Lars Lindqvist Suppleant

Linnea Bergenby Suppleant

 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 april till 31 mars. Föreningens årsmöte hålls under juni månad och kallelse skall ske minst 14 dagar före mötet. Motioner till årsmötet skall inkomma till styrelsen under april månad för att kunna förberedas och komma upp på dagordningen.

 

Några allmänna ordningsregler

  • Tomter och angränsande vägar och diken skall hållas rena av resp. tomtägare.

  • Det åligger var och en att sörja för att hushållssoporna läggs i den gemensamma avfallsstationen som finns i anslutning til infarten/utfarten till området. Sorterade sopor, t. e. x. tidningar, glas- och plåtburkar skall genom egen försorg fraktas till lämplig återvinningsstation.

  • För trafik i området skall uppsatt skyltning respekteras.

  • I händelse av vattenbrist har föreningen rätt att utfärda restriktioner för vattenanvändning inom området.

  • För arbeten och underhåll av gemensamma anläggningar bör medlemmar deltaga vid utlysta arbetsdagar vid minst ett tillfälleunder året (vår eller höst). Föreningens kommittéer bestämmer innehållet på städdagarna.

  • Medlemmar bör alltid iaktta ett uppträdande som inte verkar störande för omkringboende.

 

Sophantering

Området har en gemensam avfallsstation , en så kallad Moluk, placerad/nergrävd vid utfarten. Moluken skall enbart användas till köksavfall och inte till grovsopor.

Söderhamn Nära ombesörjer tömningen, vilket i princip sker när behållaren är full.

Behållare är öppen hela året, även vintertid. Abonnemang, gällande fritidsboende eller åretruntboende, tecknas med Söderhamn Nära.